Công bố thông tin

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Chi tiết thông báo và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông vui lòng tải TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.