Công bố thông tin
[01/07/2020]

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

[14/05/2020]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung thành viên ban kiểm

[04/09/2019]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức  năm tài chính 2018 như sau:

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.