Báo cáo tài chính
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 27/03/2023 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
2 30/03/2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021
3 02/04/2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
4 08/04/2020 Báo cáo tài chính năm 2019
5 26/03/2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
6 24/04/2018 Báo cáo tài chính 2017
7 07/04/2016 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015
8 12/05/2015 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2014
9 01 25/02/2013 Báo cáo tài chính năm 2012
10 1222012 10/09/2012 Báo cáo kiểm toán năm 2011
|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.