Báo cáo tài chính
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 03/26/2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
2 04/24/2018 Báo cáo tài chính 2017
3 04/07/2016 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015
4 05/12/2015 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2014
5 01 02/25/2013 Báo cáo tài chính năm 2012
6 1222012 09/10/2012 Báo cáo kiểm toán năm 2011