Tin tức công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, ngày 25/05/2017, tại Trụ sở Công ty số nhà A86-TT9-KĐT Văn Quán- Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự có mặt của 28 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền sở hữu cho 2.403.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 80,12% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016. Đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận các nội dung: 

  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017.
  3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
  4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;
  5. Báo cáo chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  6. Giải trình một số nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ và chuẩn bị đưa cổ phiếu lên sàn UPCOM 2017.
  7. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.

Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Ông Trần Quang Hưng- Trưởng BKS báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao nội dung được trình trước đại hội các tờ trình về báo cáo hoạt động SXKD 2016; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS 2016; Giải trình một số nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ và chuẩn bị đưa cổ phiếu lên sàn UPCOM 2017; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.

 

Ông Ngô Đình Khương trình bày báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận 2016

 

 Cổ đông phát biểu và đặt câu hỏi tại Đại hội

Chủ tọa Đại hội trả lời câu hỏi của cổ đông

 Cũng tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017.

Kết thúc Đại hội, tất cả cổ đông nhất trí 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội.


Nghị quyết và biên bản đại hội, Quý cổ đông có thể tải tại địa chỉ:

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

 T/t:songdasdsec.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.