Công bố thông tin

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012

Căn cứ Quyết định số 05/CT-QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2013 của HĐQT Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2012:

Thông báo

Về việc chi trả cổ tức năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 04/06/2013;

Căn cứ Quyết định số 05/CT-QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2013 của HĐQT Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

  1. Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt: 17h00 ngày 26/8/2013.
  2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/mệnh giá cổ phần (sở hữu 01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng được nhận 1.200 đồng)
  3. Thời gian bắt đầu chi trả: ngày 26/11/2013
  4. Phương thức chi trả: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
  5. Thủ tục chi trả:

-         Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt: Đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và CMND gốc của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Địa điểm chi trả: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty. Nhà A86-TT9-Khu đô thị Văn Quán-Hà Đông-Hà Nội. ĐT: 04.6660 .2524

-         Chi trả bằng chuyển khoản: Công ty sẽ chuyển khoản cho các cổ đông đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Nếu quý cổ đông có sự thay đổi về thông tin tài khoản hoặc có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản mà chưa thông báo thông tin, đề nghị quý cổ đông cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và gửi về Phòng kế toán Công ty trước ngày 20/11/2013. Công ty chỉ chuyển khoản cho đúng đối tượng được hưởng quyền.

Quyết định và Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2012

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


PHẠM LẠP

(đã ký)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.