Công bố thông tin

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015