Công bố thông tin

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017

Căn cứ Thông báo số 04/TB-CT-HĐQT ngày 27/06/2017 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà về việc tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ dông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tạp trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2016 như sau:

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.