Báo cáo thường niên
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 01/17/2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 2021
2 07/16/2021 BÁO CÁO QUẢN TRỊ XLV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
3 01/27/2021 BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020
4 07/24/2020 BÁO CÁO QUẢN TRỊ XLV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
5 04/16/2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
6 07/05/2019 BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
7 01/2019 04/26/2019 NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
8 04/04/2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
9 07/20/2018 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018
10 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ 05/25/2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.