Báo cáo thường niên
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 17/01/2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
2 27/07/2022 BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
3 13/04/2022 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
4 17/01/2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 2021
5 16/07/2021 BÁO CÁO QUẢN TRỊ XLV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
6 27/01/2021 BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020
7 24/07/2020 BÁO CÁO QUẢN TRỊ XLV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
8 16/04/2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
9 05/07/2019 BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
10 01/2019 26/04/2019 NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.