Văn bản nội bộ
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 01/TB-HĐQT 03/01/2023 THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(0)
2 11/05/2019 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LẦN 6
(0)
3 02/06/2020 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(5)
4 05/05/2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (DÙNG CHO NHÓM CỔ ĐÔNG)
(21)
5 05/05/2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (DÙNG CHO TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN)
(17)
6 05/05/2020 THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(26)
7 05/05/2020 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(24)
8 03/NQ-HĐQT 05/05/2020 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(23)
9 01/NQ-HĐQT 10/03/2020 NGHỊ QUYẾT CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(15)
10 01/TB-HĐQT 10/03/2020 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(11)

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.