Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/songdasdse/domains/songdasdsec.com.vn/public_html/includes/file.phar.inc).
Bản cáo bạch
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 06/02/2020 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
2 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ 05/25/2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
3 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ 05/06/2016 NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
4 04-2014 04/02/2014 THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
5 109/QĐ-HĐQT 11/29/2013 Quyết định của Công ty CP Sông Đà 11 về việc thôi cử người đại diện phần vốn tại SDSEC
6 03-2014 03/18/2014 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát
7 03-2014 03/18/2014 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013
8 03-2014 03/18/2014 Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
9 03-2014 03/18/2014 Sơ yếu lý lịch của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng
10 03-2014 03/18/2014 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.