Công bố thông tin

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chi tiết về Nghị quyết và Biên bản, Quý cổ đông vui lòng tải theo đường link:

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.