Các biểu mẫu
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 03/TB-HĐQT 09/05/2024 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2023
2 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ 24/04/2024 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
3 04/04/2024 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM VÀ THÔNG BÁO ỨNG CỬ/ĐỂ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2024-2029
4 01/TB-HĐQT 29/02/2024 THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
5 03/TB-HĐQT 30/10/2023 THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
6 02/TB-HĐQT 24/05/2023 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2022
7 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ 21/04/2023 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
8 30/03/2023 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
9 30/03/2023 THÔNG BÁO MỜI HOP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
10 02/TB-HĐQT 03/03/2023 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.