Các biểu mẫu
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 03/TB-HĐQT 30/10/2023 THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
2 02/TB-HĐQT 24/05/2023 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2022
3 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ 21/04/2023 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
4 30/03/2023 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
5 30/03/2023 THÔNG BÁO MỜI HOP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
6 02/TB-HĐQT 03/03/2023 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
7 01/TB-HĐQT 03/01/2023 THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
8 02/TB-HĐQT 17/08/2022 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2021
9 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2022 NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
10 05/04/2022 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.