Các biểu mẫu
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 30/03/2023 THÔNG BÁO MỜI HOP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
2 02/TB-HĐQT 03/03/2023 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
3 01/TB-HĐQT 03/01/2023 THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
4 02/TB-HĐQT 17/08/2022 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2021
5 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2022 NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
6 05/04/2022 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
7 02/NQ-HĐQT 01/03/2022 NGHỊ QUYẾT CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
8 01/TB/HĐQT 01/03/2022 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
9 02/tb-hđqt 20/08/2021 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2020
10 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ 29/04/2021 NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.