Tin tức công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, ngày 16/09/2016, tại Trụ sở Công ty số nhà A86-T9-KĐT Văn Quán- Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với sự có mặt của 29 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền sở hữu cho 1.903.850 cổ phần, tương đương tỷ lệ 82,78% vốn điều lệ.

 Đại hội đã nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016. Đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận các nội dung: 

1. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.


Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016

Ông Trần Xuân Minh trình bày các nội dung để Đại hội thảo luận

Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến cho các nội dung tại Đại hội


Ông Trần Xuân Chính trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung với tỷ lệ đồng thuận cao nội dung được trình trước đại hội: 

1. Phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 23 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng: tỷ lệ thông qua đạt 99,7% tương đương 1.899.250 CP

2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ, tổ chức và hoạt động của CÔng ty đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo phương án đã thông qua: tỷ lệ thông qua đạt 99,7% tương đương 1.899.250 CP.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thống nhất ủy quyền cho HĐQT triển khai các nội dung được Đại hội thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được tải tại địa chỉ:

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

http://songdasdsec.com.vn/van-ban/van-ban-noi-bo


T/t: songdasdsec.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.