Công bố thông tin

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ (SỬA ĐỔI LẦN 6)

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà kính gửi quý Cổ đông Bản điều lệ sửa đổi lần 6 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 11 tháng 05 năm2018

Để tải văn bản Điều lệ sửa đổi lần 6,Quý cổ đông vui lòng nhấp vào đường link sau để tải về

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ (SỬA ĐỔI LẦN 6) | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.