Công bố thông tin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỂ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

Để tải các tài liệu liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023, Quý cổ đông vui lòng click vào đường link dưới đây:

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỂ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.