Công bố thông tin

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức  năm tài chính 2018 như sau: