Công bố thông tin

Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2011

Để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2011, Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2011:

Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2011 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.