Tin tức công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, ngày 21/04/2015, tại Trụ sở Công ty số nhà A86-T9-KĐT Văn Quán- Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự có mặt của 31 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền sở hữu cho 1.855.255 cổ phần, tương đương tỷ lệ 80,66% vốn điều lệ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014. Đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận các nội dung: 

  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2015.
  4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
  5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
  6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
  7. Báo cáo chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
  8. Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.
  9. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018

Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

Ông Phan Ngọc Mạnh- Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của BKS 2014

 Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao nội dung  được trình trước đại hội các tờ trình về báo cáo hoạt động SXKD; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2014; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Với số phiếu bầu 100% của các cổ đông, ông Trần Quang Hưng đã được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% số cổ phần biểu quyết tham gia. Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:


Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời câu hỏi của cổ đông

Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018

 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

T/t:songdasdsec.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.